بازسازی، طراحی معماری و دکوراسیون داخلی پروژه های لوکس